1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy PrimoCer, dostępny pod adresem internetowym www.primocer.pl, ​prowadzony jest przez Edyta Majka-Kisiela prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PrimoCer Edyta Majka-Kisiela, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą nr NIP 6252081768 i nr REGON 382495729.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego PrimoCer oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą PrimoCer Edyta Majka-Kisiela, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252081768 REGON 382495729.
 2. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca ​– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.primocer.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin.
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, na adres e-mail biuro@primocer.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt ​- dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę Produktu do Klienta
 16. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( DZ. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 18. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59D lok. 56, 42-218 Częstochowa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@primocer.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 502 226 593
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 12 1020 1664 0000 3902 0597 4029
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 19:00 w dni robocze.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Opera, Chrome 66, Opera lub nowszych z włączoną obsługą języka JavaScript
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@primocer.pl lub telefonicznie pod numerem    + 48 502 226 593.
 3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na produkty sprzedawane w sklepie. Faktura dostarczana jest do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej bez podpisu Kupującego. Klient ma również możliwość otrzymania faktury na adres korespondencyjny.
 8. Zdjęcia Produktów na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy. W zależności od indywidualnych ustawień technicznych może nieco różnić się ich kolorystyka, co nie jest podstawą do reklamacji.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@primocer.pl lub pisemnie na adres: PrimoCer Edyta Majka-Kisiela, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59D lok. 56, 42-218 Częstochowa.
 6. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie newsletter’a poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. Zalogować się do Sklepu na stronie www.primocer.pl ​;
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
  3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Jako Gość;
  4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia Jako Gość - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać opcję płatności
  5. Kliknąć przycisk “Zamawiam”
  6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Zamówienia można składać w sklepie 24h/dobę 7 dni w tygodniu
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, które są przedmiotem zamówienia.
 4. W celu potwierdzenia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi jej warunki na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres podany przez   Klienta
 5. Klient może również złożyć zamówienie poprzez przesłanie niezbędnych danych dotyczących zamówienia na adres e-mail biuro@primocer.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 226 593.
 6. Zamówienie można złożyć również poprzez opcję „Kup teraz” na portalu aukcyjnym Allegro.
 7. Przed złożeniem zamówienia bardzo prosimy o potwierdzenie dostępności Produktu poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub drogą elektroniczną. 
 8. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest jego opłacenie przez Klienta.
 9. Na każdym etapie realizacji złożonego zamówienia mogą Państwo liczyć na kontakt ze strony Sprzedawcy.

8. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa,
  2. Przesyłka kurierska,
  3. Odbiór osobisty jest możliwy w szczególnych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem.
 3. Przy wyborze przez Klienta formy dostawy - odbiór osobisty, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o gotowości odbioru Produktu. Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie na podane adresy Klienta.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Zamówione towary dostarczane są przez Sprzedawcę za pomocą Dostawcy na adres Klienta podany podczas zamówienia.
 6. Produkty wysyłane są do Klienta bezpośrednio od Sprzedawcy lub Dostawcy lub od Producenta
 7. W dniu wysłania zamówienia Sprzedawca wysyła do Klienta na adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki.
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia lub z informacji uzyskanej od Sprzedawcy podany krótszy termin.
 9. Szczegółowe informacje na temat Dostawy znajdują się za stronach Sklepu.
 10. Dostawa następuje do max 48h od momentu wysyłki Towaru. Klient jest informowany telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie wysłania Towaru.
 11. Klient zobowiązany jest dostosować się do ustaleń z kurierem określających datę i godzinę dostawy pod wskazany adres. Jeśli pod wskazanym adresem kurier nie zastanie Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru przesyłki, awizuje ją i wskazuje miejsce gdzie Klient może ją odebrać. Awizowana przesyłka odbierana jest na koszt Klienta do 2 dni roboczych.
 12. Dostawa Produktów nie obejmuje ich wnoszenia do lokalu/mieszkania.
 13. Klient odbierając Towar jest zobowiązany sprawdzić w obecności kuriera lub innego dostawcy czy Towar jest dostarczony w stanie nieuszkodzonym. Odbiór Towaru pokwitować z adnotacją – przesyłka dostarczona w stanie nieuszkodzonym.

9. Płatności

 1. Klient może skorzystać z następującej metody płatności:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne - poprzez system PayU

10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.
 8. Czas realizacji zamówienia związany jest z dostępnością produktu u Producenta, Dostawcy lub na magazynie.
 9. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy też odstępuje od umowy.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa w punkcie 9, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy częściową realizacją (zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów) a anulowaniem całości zamówienia (odstąpienie).
 11. Czas realizacji zamówienia może również ulec wydłużeniu na skutek innych okoliczności niezależnych od Sklepu.
 12. Każdorazowo o przedłużonym terminie realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub poprzez e-mail.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: 
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,   w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
  7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę może zostać pomniejszony o koszty dostawy do Klienta, dodatkowe koszty, które Sprzedawca poniósł w związku          z realizacją zamówienia.
  8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym ( Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Klient będący Przedsiębiorcą akceptuje, iż na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego oraz niniejszego regulaminu wyłączono uprawnienia z tytułu rękojmi.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Zaleca się podanie w opisie reklamacji niezbędnych informacji, które umożliwią szybszą obsługę reklamacji:
  1. przesłanie zdjęcia, o ile jest to możliwe,
  2. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
  3. dane Klienta składającego reklamację, w tym podanie również numeru zamówienia oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, na który zostało złożone zamówienie.
  4. oczekiwania Klienta w związku z wadą towaru (obniżenia ceny, naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 10. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu lub Dystrybutora.
 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie
 12. Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej dołączonej do produktu lub dowodu zakupu.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do: 
  1. prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2019 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.