Informacja ogólna

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego PrimoCer ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków Klientów sklepu internetowego.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych  przez  Administratora  w  Serwisie  Internetowym,  w  tym  podstawy,  cele i zakres przetwarzania  danych  osobowych  oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest PrimoCer Edyta Majka-Kisiela z siedzibą w Częstochowie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59D lok. 56, 42-218 Częstochowa, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gosodarczej, posiadająca nr NIP: [6252081768] i REGON: [382495729]. , zwana dalej Administratorem

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dane  osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami przewidzianymi przez  przepisami prawa:

a. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przesyłanych drogą elektroniczną przez nieuprawnione osoby stosowany jest między innym

a. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

b. dostęp do konta możliwy jest tylko na podstawie indywidualnego loginu i hasła

c. przechowywanie danych osobowych ma miejsce tylko na zabezpieczonych serwerach

d. zastosowanie systemów zabezpieczeń antywirusowych i antyspamowych

e. wewnętrzne procedury dostępu

f. administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet zawsze niesie ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa. Zapewniamy jednak, że dokładamy wszelką staranność, aby to ryzyko ograniczyć w jak największym stopniu.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 

1. W celu rejestracji i prowadzenia konta w sklepie internetowym

2. W celu składania zamówień w sklepie internetowym oraz w celu realizacji złożonego zamówienia

3. W celach marketingowych Administratora, pod warunkiem wyrażenie przez klienta zgody

4. W celach ewentualnego ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

5. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze

6. W celu korzystania z formularza kontaktowego

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie internetowym PrimoCer jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu, o których mowa powyżej.

Jakie dane przetwarzamy?

1. Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, opcjonalnie data urodzenia; numer telefonu kontaktowego; dane adresowe, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]), adres IP przypisany do komputera klienta oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera.

3. Dane osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji.

4. Dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach. 

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenie przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta, zapisanie się do Newslettera lub skorzystania z naszych formularzy kontaktowych. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Podmioty, którym przekazujemy dane osobowe:

a. firmy kurierskie

b. firma hostingowa, operator domeny internetowej

c. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą

d. producenci towarów oraz dostawcy, od których bezpośrednio będzie wysyłany towar do klientów

e. dostawcy usług prawnych i księgowych

f.  firmy wspierające administratora w kampaniach marketingowych

g. bank, w którym Sklep posiada rachunek

h. firmy transportowe

i. inne podmioty, z którymi sklep współpracuje w celu realizacji zamówienia

j. porównywarki cenowe

 

Pamiętaj, że usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

Czas przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie

 

Prawa klienta

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

 

Dane kontaktowe

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@promicer.pl lub adres korespondencyjny: PrimoCer Edyta Majka-Kisiela ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59D lok. 56, 42-218 Częstochowa, lub pod numerem telefonu +48 502 226 593