1) Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.

3) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji.

4) Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym (Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.).

5) Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.

7) Konsument ponosi całkowite koszty zwrotu Towaru.

8) Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego.

9) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane poniżej adresy:

  1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Ul. Kawodrzańska 81, 42-280 Częstochowa
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@primocer.pl

10) Zaleca się podanie w opisie reklamacji niezbędnych informacji, które umożliwią szybszą obsługę reklamacji:

  1. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę jej wystąpieni, przesłanie zdjęcia, o ile to możliwe)
  2. dane Klienta składającego reklamację, w tym podanie również numeru zamówienia, adresu e-mail lub numeru telefonu, na który zostało złożone zamówienia
  3. oczekiwania Klienta w związku z wadą towaru (obniżenia ceny, naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad).

11) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12) Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: ul. Kawodrzańska 81, 42-280 Częstochowa.

13) Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji.

14) Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu lub Dystrybutora.

15) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.

16) Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej dołączonej do produktu lub dowodu zakupu.

17) Klient odbierając Towar jest zobowiązany sprawdzić w obecności Kuriera lub innego Dostawcy czy Towar jest dostarczony w stanie nieuszkodzonym. Odbiór Towaru pokwitować z adnotacją - przesyłka dostarczona w stanie nieuszkodzonym.

18) Zdjęcia Produktów na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy. W zależności od indywidualnych ustawień technicznych może nieco różnić się ich kolorystyka, co nie jest podstawą do reklamacji.